Un libru | A book | Ein Buch

Tam e un libru sur tablu. Lu libru e un libru du historu du Europu i du EU. Lara prene lu libru magnus, vade in salonu grandus i plaze-sa sur kanapu altus. Sa komenze le lese du libru. 

Nun Petro vene in salonu i dire 'Hi' a Lara, ankes plaze-so sur kanapu i demande kes sa lese.

Lara response: 'Mu lese un libru du historu du Europe i du EU.'
I un otru demandu do Petro: 'Tu guste?'
Lara: 'Yep, mu guste! Un libru belus i bonus i mu lerne multes du historu europus i de forme du EU.'

Kes tu pense? What do you think? Was denkst du? Qué te parece? Qu'en pensez-tu? Co o tym sądzisz? Что ты думаешь?

© 2017 Eulingu
Post a Comment