Nu korpu - Our body - Unser Körper (Partu primus)

EUL Estun posese un korpu, dermu/pelu, un kapu, un torsu i un dorsu, di brazi/brasi, di mani i penti digiti (d'manu), di gambi, di pedi i penti digiti (d'pedu). Otres un fazu, kapeli (i viri un barbu), un frontu, un kolu/gorgu i un nuk, di vangi, di oki i di ori, un nasu, un boku/bozu, lipi, denti i un tongu.

ENG We possess a body, skin, a head, a torso and a back/dorsum, two arms, two hands and five fingers, two legs, two feet and five toes. Also/furthermore a face, hair (and men a beart), a forehead, a throat and a neck, two cheeks, two eyes and two ears, a nose, a mouth, lips, teeth and a tongue.

DEU Wir besitzen einen Körper, Haut, einen Kopf, einen Torso und einen Rücken, zwei Arme, zwei Hände und fünf Finger, zwei Beine, zwei Füsse und fünf Zehen. Desweiteren/ebenso ein Gesicht, Haare (und Männer einen Bart), eine Stirn, einen Hals/eine Kehle und einen Nacken, zwei Wangen, zwei Augen und zwei Ohren, eine Nase, einen Mund, Lippen, Zähne und eine Zunge.

I in tu lingu? And in your lingo? Und in deiner Lingo? :-)

© 2012 Amiki d'Eulingu
Post a Comment