Eksplorer Juger Y Partiziper! :-)

Estun "Amiki d'Eulingu", un komunitu d'populi kel amer Europu y si lingi y kulturi. Estun developer Eulingu, un projektu d'lingu y un konzeptu simplus a uner Europu in "un tongu". Estut aver interesu in Eulingu? Estun chercher-tu a partiziper in developu d'Eulingu. Kontakter-nu in grup d'Eulingu y/o in grup d'Amiki d'Eulingu in Facebook. Multi danki!

We are the "Friends of Eulingu", a community of people which love Europu and its languages and cultures. We develop Eulingu, a language project and a simple concept to unite Europe in "one tongue". You are interested in Eulingu? We are looking for you to participate in the development of Eulingu. Contact us in the Eulingu group and/or the Amiki d'Eulingu group on Facebook. Many thanks!

© 2011 Amiki d'Eulingu
Post a Comment