Amiki d'Eulingu in Facebook

Estun "Amiki d'Eulingu", un komunitu d'populi kel amer Europu y si lingi y kulturi. Estun developer Eulingu, un projektu europus d'lingu y un metodu novus a uner Europu in "un tongu". Estut intereser in Eulingu? Estun chercher-tu a partiziper in developu d'Eulingu. Kontakter-nu in estu grupu, multi danki!

We are the "Friends of Eulingu", a community of people which love Europu and its languages and cultures. We develop Eulingu, a European language project and a new method to unite Europe in "one tongue". You are interested in Eulingu? We are looking for you to participate in the development of Eulingu. Contact us in this group, many thanks!

© 2011 Amiki d'Eulingu
Post a Comment