Un Romanzu Italus - An Italian Romance

Romu. In Mayu d'anu 2011, sont travler a Romu in Italu por 4 jurni a eksplorer estu urbu antikus y a visiter stazoni famis: U Vatikanu y u kastalu d'Santo Angelo, u koloseum, u Phanteon, u fontanu d'Trevi (viser imagu), u stepi espanis in kvartalu Spagna, i multi ponti sur rivu Teveru, i bari y restoranti d'Trastevere, i plazi Navonu, Barberini y Venezu, u kampu d'flori y i multi markti d'strati.

Sont non user transportu publikus mas sont diskover Romu per pedi in 10 ori d'jurnu. Dur nu travlu, sont bever espresi y kapuzini in multi kafi, altidi kon un platu d'tiramisu. In seru, sont konsumer pizi, spageti kon pesku, pestu o tomati freskus y vini tintis kon un botalu d'akvu.

Estun esperer tu "feedback"! Por favor, poster un komentu in estu postu d'blog y/o in Twitter, in Facebook y/o skriber un e-postu a eurolanguage@gmail.com!

© 2011 Amiki d'Eulingu
Post a Comment