Un listu d'vorti

In momentu, estun krer un listu d'vorti in Eulingu y in otri lingi d'Europu in ordu a demonstrer y zelebrer i uniti y similariti in esti lingi. As un debut, estun user i listi d'vorti d'libru "Die Sprachen der Welt" ("I lingi d'veltu") d'skriboro Frederick Bodmer y dikzonaru d'LEO GmbH.

Por favor, visiter estu dokomentu y skriber ti komenti y/o mori informazoni in estu blog, in twitter y/o a eurolanguage@gmail.com. Multi danki, amiki! :-)

Vorti novis - New words
in momentu - at the moment
estun krer - we create
un listu d'vorti - a list of words
in Eulingu - in Eulingu
y in otri lingi d'Europu - and other languages of Europe
in ordu a - in order to
demonstrer y zelebrer - demonstrate and celebrate
i uniti y similariti - the unities and similarities
in esti lingi - in these languages
as un debut - as a start
estun user - we use
i listi d'vorti - the lists of words
d'libru "I lingi d'veltu" - of (the) book "The loom of languages"
d'skriboro Frederick Bodmer - of (the male) writer Frederick Bodmer
y dikzonaru d'LEO GmbH - and (the) dictionary of (the) LEO GmbH
por favor - please
visiter estu dokomentu - visit this document
y skriber - and write
ti komenti - your comments
y/o - and/or
mori informazoni - more information(s)
in estu blog - in this blog
in twitter - in twitter
y/o a eurolanguage@gmail.com - and/or at eurolanguage@gmail.com  
multi danki, amiki! - many thanks, friends!

© 2011 Amiki d'Eulingu  
Post a Comment