U libru "falu d'giganti" d'Ken Follett

d'Micki Marbh. In momentu estum ler libru novus d'skriboro kymros Ken Follett kon titlu "falu d'giganti" ("Fall of giants") kvel est partu primus d'un trilogu. Est deskriber "falu d'giganti" i eventi historis kvel kauser utbreku d'krigu primus d'veltu kvel beginer kon krigu europus.

Vorti novis
Estum apaled (I am appalled), a trinker, a tenker, Kymru (=Wales), Germanu, Rusku, Anglu, Franzu, Austru, Hungaru, empiru austrus-hungarus, kingo y kinga, torpedu, submarinu, krisu, toni d'rifli (=tons of rifles), munizoni, a karer (=to care), a inkluder, inhabiti d'zitu, shoku y a shoker (=shock and to shock), asasinazonu d'prinzo austros, risku, konsistenzu, frust, rul, a kalmer-mu (=to calm me), a adviser, a agrer y agrementu, kompromisu y a kompromiser, dezizonu y a dezider, "un gamu a pler" ("a game to play")

Tradir libru at Amazon

Por favoru, poster un komentu in estu blogu, in grup d'facebook y/o skriber un e-postu a eurolanguage@gmail.com!

© 2010 Amiki d'Eulingu
Post a Comment