Qvom a krer substantivi y artikli?

d'Arne Duering. In multi kasi, estu unitu in genu d'substantivu, por eksemplu as in lingu anglus (the house, the woman & the man). A krer un substantivu, estut doner sufiksu "-u" y/o sufiksu "-i" a determiner singularu y/o pluralu.

(u) vehiklu - the vehicle
(i) verhikli - the vehicles
un vehiklu - a vehicle

(u) kaminu - the way
(i) kamini - the ways
un kaminu - a way

(u) portu - the door
(i) porti - the doors
un portu - a door

Genu
A krer un genu, estut user sufiksu "-a" y/o sufiksu "-o", in ordu a determiner singularu y/o pluralu estut ader "-ai" y/o "-oi".

un amiku - a friend (gender unknown)
una amika - a (female) friend
uno amiko - a (male) friend

uni amiki - a few friends (gender unknown)
tri amiki - three friends (gender unknown)
di amikai - two (female) friends
mi amikoi - my (male) friends

© 2010 Amiki d'Eulingu
Post a Comment