U lingu d'Romanu y su influenzud'Anatoli Sewtchenko. In momentu, estum studer Romanu y lingu Romanus. Estum guster Romanus y su influenzu in Eulingu. Danku Elizabeta :-)


Por favoru, poster un komentu in estu blogu, in grup d'facebook y/o skriber un e-postu a eurolanguage@gmail.com!

© 2010 Amiki d'Eulingu
Post a Comment