Algarvi Algarvi Algarvi...

Albufeiru. A jur etum arivir in Algarvu in sud d'Portugalu. Estu mu vakanzu primus in Portugalu. Estum habitir in un apartmentu d'resortu "Alfagar". In un marketu petitus d'resortu estum tradir tomati freskis, un panu y bur, un chorizu, tri sorti d'kaesu, un glasu kon olivi, un botlu d'ol d'olivu, sal y pimentu a manjir y un boksu d'latu, 5 litri d'aqvu, un botlu d'vinu tintus d'Portugalu, un glasu d'kafu y un boksu d'kapuzinu a bir.

Bonus apetitu!

DIKZONARU - DICTIONARY
a jur - today
etum arivir - I arrived
in Algarvu in sud d'Portugalu - in (the) Algarve in (the) south of Portugal
estu mu vakanzu primus - it is my first vacation
in Portugalu - in Portugal
estum habitir - I live/am living
in un apartmentu d'resortu "Alfagar" - in an apartment/flat of (the) resort "Alfagar"
in un marketu petitus d'resortu - in a small market of (the) resort
etum tradir - I bought
tomati freskis - fresh tomatoes
un panu y bur - a bread and butter
un chorizu - a chorizo
tri sorti d'kaesu - three sorts of cheese
un glasu kon olivi - a glas with olives
un botlu d'ol d'olivu - a bottle of olive oil (also ul y/o olu)
sal y pimentu - salt and pepper (also saltu y/o salzu)
a manjir - to eat
un boksu d'latu - a box of milk
5 litri d'aqvu - 5 litres of water (also vasku)
un botlu d'vinu tintus d'Portugalu - a bottle of red wine of Portugal
un glasu d'kafu - a glas of coffee
un boksu d'kapuzinu - a box of cappucino
a bir - to drink (also a bevir y/o a bebir)
Bonus apetitu! - Enjoy your meal (Bon appétit!)

© 2010 Amiki d'Eulingu
Post a Comment