Navigazonu - Navigation

EU Est navigir uno kapitano un shipu a Ameriku
Est na'vi:'gi:r u'no: ka'pi:'ta:'no: un ʃip'pu: a a'me:'ri:'ku:
EN A captain navigates a ship to America
DE Ein Kapitaen navigiert/steuert ein Schiff nach Amerika
Post a Comment