Jurnalu d'Europu (JE) - Un jurnalu por Europu

Dar Jurnalu d'Europu (JE) un jurnalu in lingu d'artu Eulingu por totali populi d'Europu y restu d'globu. Est conzipirdt/designirdt nu Jurnalu d'Europu as un fontu d'informazoni sur Europu, politiku, ekonomu, edukazonu, lingu, sportu, populi y sozietu d'Europu. Dar deziru d'JE a comunizir in Eulingu con multi categori relevanti d'Europu. 

Dikzonaru
un jurnalu - a journal, magazine
in lingu d'artu Eulingu - in the artificial language Eulingu
por totali populi d'Europu - for all the people of Europe
y restu d'globu - and the rest of the world
est conzipirdt/designirdt nu JE as - JE is designed as
un fontu d'informazoni - a source of information (pl.)
sur - on 
politiku, ekonomu, edukazonu, lingu, sportu - politics, economy, education, language, sport
populi y sozietu d'Europu - people and society of Europe
dar deziru d'JE - It is the wish/desire of JE
a comunizir in Eulingu - to communicate in Eulingu
con multi categori relevanti d'Europu - with the many relevant classes/categories of Europe 

Por mori informazoni sur Eulingu y Jurnalu d'Europu (JE) contaktir: eurolanguage@gmail.com or eulingu@gmail.com, con-vil-ud!

© 2009 Skolu d'Eulingu y nu redakzonu d'magazinu Jurnalu d'Europu
Post a Comment