Hymnu Nazonalu d'Europu - European National Anthem

Eulingu
Dar Europu unirdt in presentu
skal restir unirdt
nos unitu in diversitu
skal contribuir to pazu d'globu/mundu

In sempru skal regnir in Europu
fedu y justizu
y libertu por hun populi
in un patru grandu

Burgari/Zivi, Europu skal florir
un tasku grandu/megu est vokir yus
dar stari ori in caelu 
ni symboli qv'skal unifir nus  

Latin
Est Europa nunc unita
et unita maneat;
una in diversitate
pacem mundi augeat.

Semper regant in Europa
fides et iustitia
et libertas populorum
in maiore patria.

Cives, floreat Europa,
opus magnum vocat vos.
Stellae signa sunt in caelo
aureae, quae iungant nos.

English
Europe is united now
United it may remain;
Our unity in diversity
May contribute to world peace.

May there forever reign in Europe
Faith and justice
And freedom for its people
In a greater motherland

Citizens, Europe shall flourish,
A great task calls on you.
Golden stars in the sky are
The symbols that shall unite us.

Por mori informazoni sur EULINGU contaktir: eurolanguage@gmail.com or eulingu@gmail.com, con-vil-ud!

© 2009 Skolu d'Eulingu
Post a Comment