Libertu Egalitu Fratarnitu

Un lingu por un Europu q'est parldt among populi totali d'landi separati. Est regir nu motu libertu, egalitu y fratarnitu sur humani. As nu lingu Esperantu, est creir Europun un atmosfer d'unitu y akzeptanz. Dar vital por Europun to comunizir con categori relevanti totali d'sozietu...to be continued :-)

Dikzonaru
un lingu por un Europu - one language for one Europe
q'est parldt - which is spoken
among populi totali - among all people
d'landi separati - of the different countries
est regir nu motu...sur humani - the motto...reigns over the humans
libertu, egalitu y fratarnitu - liberty, equality and fraternity
as nu lingu Esperantu - as the language Esperanto
est creir - creates, is creating
un atmosfer d'unitu y akzeptanz - an atmosphere of unity and acceptance
dar vital por Europun - it is vital for Europun
to comunizir - to comunicate
con categori relevanti totali d'sozietu - with all relevant classes/categories of society
Post a Comment