Ni landi, ni culturi, ni populi et ni animali d'Europúq

Na top d'montoq europúz et ni separati culturi d'landiq europúz et ni separati animali europúz d'maroq et ni populi europúz in separati landi d'Europúq

Dikzonar:
Na top - The top, peak
Na mont - The mountain
separat - separate
Na cultur - The culture
Na land - The country, land
N'animal - The animal
Na mar - The sea
Na popul - The people, person
Europú - Europe
europúz - European

Por mori informazoni on Europún email: europun@gmail.com or eurolanguage@gmail.com, con-vil-ca'ut!
Post a Comment